Στα σύγχρονα απαιτητικά και συνεχώς μεταβαλλόμενα επιχειρηματικά περιβάλλοντα έχει διαπιστωθεί ότι για την ικανοποίηση μίας συγκεκριμένης προμηθευτικής ανάγκης, είναι απαραίτητο να επιτευχθεί μία ελάχιστη προσέγγιση στην μεθοδολογία της απόκτησης πληροφοριών και στοιχείων, μέσω της έρευνας αγοράς.

Έρευνας Αγοράς

Ως έρευνα αγοράς ορίζεται το σύνολο των ενεργειών της Προμηθευτικής Μονάδας μέσω των οποίων ο αγοραστής ψάχνει – ερευνά και αξιολογεί πηγές προμήθειας και τελικά αποφασίζει με συγκεκριμένα κριτήρια να επιλέξει τις πλέον αξιόπιστες. Η ανάλυση της Προμηθευτικής Αγοράς (Supply Market Analysis) αναφέρεται στην εξέταση της δομής, των χαρακτηριστικών και των τάσεων της αγοράς για ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία.

Πηγές Πληροφόρησης

Οι κύριες πηγές στις οποίες μπορεί να ανατρέξει κάποιος, ο οποίος επιθυμεί να εκτελέσει κάποια προμήθεια είναι οι εξής:

 • Τηλεφωνικοί κατάλογοι.
 • Χρήση άλλων καταλόγων.
 • Γενικοί κατάλογοι εταιρειών.
 • Γενικοί αγοραστικοί κατάλογοι.
 • Εξειδικευμένοι κατάλογοι.
 • Εξειδικευμένες εφημερίδες και περιοδικά.
 • Ειδικές εκδόσεις, εκδοτικοί οίκοι.
 • Εμπορικά Επιμελητήρια, εμπορικοί πρόξενοι ξένων χωρών.
 • Οργανισμοί Εμπορίου και Βιομηχανίας
 • Διεθνή Ινστιτούτα και Σύνδεσμοι Προμηθειών – Αγορών.
 • Αντιπρόσωποι Οίκων Εξωτερικού.
 • Παρακολούθηση εμπορικών εκθέσεων και συνέδρια.
 • Γραφεία Συμβούλων.
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, βιβλιοθήκες.
 • Απόκτηση αναφορών από συνεργάτες-προμηθευτές και υπεύθυνους πωλήσεων.
 • Επικοινωνία με πελάτες των προμηθευτών που μας ενδιαφέρουν.
 • Προσωπική επιθεώρηση των σχεδίων του προμηθευτή.

Διαχείριση Πληροφορίας

Για να επιτευχθεί ο στόχος της έρευνας αγοράς και να μας οδηγήσουν σε ορθά συμπεράσματα οι πηγές από τις οποίες θα αντλήσουμε τις αναγκαίες πληροφορίες πρέπει να προβούμε στις κατωτέρω ενέργειες:

Α. Έλεγχο της πηγής πληροφόρησης ως προς την αξιοπιστία της

Είναι απαραίτητο να ελεγχθεί η αξιοπιστία και η αντικειμενικότητα του φορέα που διοχετεύει την πληροφορία. Απαιτείται επανέλεγχος των στοιχείων, όπου αυτό είναι δυνατόν.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην «εύκολη» πληροφορία που λαμβάνεται μέσω του διαδικτύου.

Β. Ανάλυση και ερμηνεία της πληροφορίας

Σε αρκετές περιπτώσεις, η διαδικασία απόκτησης της πληροφορίας είναι μακρά και δεν αποκτάται αμέσως το σύνολο των επιθυμητών στοιχείων. Μια περισσότερο διευρυμένη έρευνα θα ολοκληρώσει πιθανόν την επιθυμητή πληροφόρηση, με βάση την οποία θα ληφθούν καθοριστικές αποφάσεις.

Γ. Οργάνωση των διαθέσιμων στοιχείων

Η συγκέντρωση ικανοποιητικού όγκου πληροφόρησης είναι μια επίπονη εργασία και τα στοιχεία θα πρέπει να φυλάσσονται για πιθανή μελλοντική χρήση. Για το λόγο αυτό απαιτείται η οργανωμένη τήρηση αρχείων και η ταξινόμησή τους με τρόπο ώστε να είναι δυνατή η ενημέρωσή τους κάθε φορά που αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Επιλογή και αξιολόγηση

Εφόσον ολοκληρωθεί η έρευνα αγοράς, ο αγοραστής έχει πλέον μια λίστα με δυνητικούς προμηθευτές. Ο πιο αντικειμενικός τρόπος για την επιλογή και την αξιολόγηση των προμηθευτών με τους οποίους θα συνεργαστεί η εταιρεία είναι η εφαρμογή ενός συστήματος το οποίο στηρίζεται σε κριτήρια και συντελεστές βαρύτητας, τα οποία είναι προεπιλεγμένα και αποδεκτά από όλους τους εμπλεκόμενους με την προμήθεια.

Είναι απόλυτα κατανοητό ότι η επιλογή των κριτηρίων εξαρτάται από τις συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες που επικρατούν σε κάθε επιχειρηματικό περιβάλλον. Όμως, όλα τα κριτήρια σχετίζονται με τα εξής βασικά κλειδιά – περιοχές των στόχων επίτευξης για:

Ποιότητα (Quality)

Η έννοια «Ποιότητα» στα Συστήματα Εφοδιασμού αναφέρεται στον βαθμό που ένα αντικείμενο (υλικό) ικανοποιεί την λειτουργία για την οποία προορίζεται. Το τμήμα Προμηθειών εκπληρώνει τον προορισμό του όταν υλικά και υπηρεσίες με την αιτούμενη ποιότητα είναι διαθέσιμα στην παραγωγική διαδικασία.

Τα στοιχεία που διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ποιότητας υλικών/ υπηρεσιών είναι:

 • Επιλογή προμηθευτών με δυνατότητες να παράγουν/ παραδώσουν τα αιτούμενα υλικά /υπηρεσίες σε αποδεκτό επίπεδο ποιότητας.
 • Δημιουργία πλήρων και σωστών προδιαγραφών των αιτούμενων υλικών/ υπηρεσιών
 • Επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη.
 • Προσόντα και εμπειρία υπαλλήλων προμηθευτή.
 • Διαθεσιμότητα του απαιτούμενου μηχανικού και μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Προηγούμενη κατασκευαστική εμπειρία.
 • Ύπαρξη συστήματος Διοίκησης-Διαχείρισης Ποιότητας.
 • Προσαρμοστικότητα σε αλλαγές προδιαγραφών.
 • Ύπαρξη διαδικασίας για ποιοτικά tests.
 • Δυνατότητα παροχής εκπαίδευσης.

Τιμή (Price)

 • Δυνατότητα Ανάλυσης Αξίας (Value Analysis).
 • Όροι πληρωμής.
 • Όροι παράδοσης.
 • Προσφερόμενες εκπτώσεις.
 • Δυνατότητα συμμετοχής προμηθευτών σε στρατηγικούς σχεδιασμούς μείωσης κόστους.
 • Πρόβλεψη δείκτη αναπροσαρμογής τιμής.

Διαθεσιμότητα (Availability)

 • Εξασφάλιση προμήθειας.
 • Εξυπηρέτηση – Υποστήριξη – Ανταποκρισιμότητα
 • Ύπαρξη πολιτικής εξυπηρέτησης του πελάτη – Εξειδικευμένο προσωπικό.
 • Συχνότητα παρουσίασης προβλημάτων.
 • Δυνατότητα ταχείας επίλυσης προβλημάτων.
 • Ύπαρξη συστήματος αναφοράς παραπόνων.
 • Δυνατότητα προτεραιότητας εξυπηρέτησης σε επείγουσες περιπτώσεις.
 • Ύπαρξη διαγνωστικών μεθόδων και εργαλείων για την υποστήριξη των πωλήσεων.

Στη συνέχεια, εφόσον προσδιορισθεί το σύνολο των κριτηρίων βάσει των οποίων θα διεξαχθεί η αξιολόγηση των προμηθευτών, καθορίζονται οι συντελεστές βαρύτητας που αντιστοιχούν στο κάθε κριτήριο. Ο ρόλος των συντελεστών βαρύτητας είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς προκαλεί συσχέτιση της τελικής βαθμολογίας του προμηθευτή με την σπουδαιότητα που προσδίδεται στο κάθε επιμέρους κριτήριο.

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars

Leave your comments

Post comment as a guest

0 / 300 Character restriction
Your text should be in between 10-300 characters
Your comments are subjected to administrator's moderation.
Comments | Add yours
 • No comments found